Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website
Doeleinde van de website
De website van de KSB verschaft informatie over de geschiedenis, organisatie en werking van de KSB, alsook over de wetenschappelijke projecten waaraan de KSB meewerkt.

Toegang tot de website
Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door KSB op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website.
Bijgevolg dient de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien de Gebruiksvoorwaarden intussen gewijzigd kunnen zijn.
Het gebruik van bepaalde op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, huidige Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.

Bescherming van de privacy
Het beleid omtrent de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy.

Intellectueelrechtelijke bescherming van de website
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten.

Intellectueelrechtelijke bescherming van de aangeboden data
De voorwaarden waaronder de aangeboden data gebruikt mogen worden, worden toegelicht in de data policy.

Aansprakelijkheid
Wat betreft de aansprakelijkheid van de KSB wordt verwezen naar de Disclaimer.

Specifiek wat betreft het gebruik van de Website, wordt benadrukt dat de KSB geen garantie biedt omtrent de beschikbaarheid en werking van de Website, noch van de op de Website aangeboden diensten.
De KSB behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding.
De KSB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de Website noch van de op de Website aangeboden diensten en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden.
Ondanks de inspanningen die de KSB hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

Linken naar de Website
Andere sites kunnen vrij linken naar de Website van de KSB. De link dient te worden gelegd naar de homepage van de Website op volgende URL www.planetarium.be
De link dient zodanig gelegd dat de gebruiker direct naar de Website wordt gelinkt en dat de Website in een nieuw venster van de webbrowser geopend wordt. Deep linking is verboden.
Het creëren van een link naar de Website dient te worden meegedeeld aan de beheerder van de Website.

Links naar websites van derden
Deze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken.
De KSB oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

Vrijwaring van de rechten van de KSB
Bepaalde zones van de Website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan bijzondere voorwaarden. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Website, kan de KSB alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de Website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.
Alle gebruikers van de Website verplichten zich ertoe de Website overeenkomstig het recht en deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.
De KSB besteed bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten.
De KSB behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen.
Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

Duur en beëindiging
Het verlenen van toegang tot de Website is in principe van onbepaalde duur.
De KSB kan niettemin de toegang tot de Website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of verordening betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor BRUSSEL.

Verantwoordelijke Website
U kan met de verantwoordelijke van de Website contact opnemen door een e-mail te sturen naar planetarium@planetarium.be.

Copyrightinformatie
Copyright © 2018.
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.